ຖະແຫຼງຂ່າວ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ

ຖະແຫຼງຂ່າວ

29/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 29 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

28/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

26/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

19/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

16/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

15/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

14/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

13/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ

12/10/2020: [ໃໝ່] ບົດອອກຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ