1822 1107 1681 1231 1901 1810 1946 1314 1389 1607 1313 1041 1881 1062 1177 1569 1881 1982 1812 1286 1503 1963 1644 1370 1232 1440 1981 1839 1750 1718 1543 1753 1555 1008 1910 1213 1021 1841 1795 1717 1648 1355 1329 1354 1733 1123 1897 1484 1541 1520 1454 1122 1829 1521 1276 1472 1738 1446 1112 1607 1043 1876 1529 1846 1923 1983 1046 1980 1113 1787 1903 1901 1432 1200 1667 1532 1701 1958 1077 1351 1688 1559 1200 1692 1469 1611 1816 1088 1658 1189 1365 1551 1850 1535 1377 1161 1899 1133 1872 ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຸກເສີນເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຸກເສີນເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານ

29/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ