ດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມສຳລັບມືຖື

ແອັບເຝົ້າລະວັງ Covid-19 ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການລະບາດໄດ້

1. ເລືອກດາວໂຫຼດ ຫຼືນຳໃຊ້ຕາມປະເພດໂທລະສັບຂອງທ່ານ
2. ແຈ້ງການນຳໃຊ້ໂດຍການໃສ່ເບີໂທ ເພື່ອເຂົ້າໄປລະບົບ, ຈານນັ້ນລົງທະບຽນດ້ວຍການປ້ອນຊື່ນາມສະກຸນ, ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ (ຖືບັດປະຊາຊົນ, ພາດສະປອດ, ຫຼືໃບຂັບຂີ່)
3. ພວກເຮົາຂໍອະນະຍາດເກັບກຳສະຖານນະຈຸດພິກັດຂອງທ່ານເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການວິເຄາະເພື່ອການສະກັດກັ້ນການແຜ່ຂະຫຍາຍ

ໝາຍເຫດ

* ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກເກັບກຳໄວ້ກັບ ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ

** ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກປົກປ້ອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ່  012/ສພຊ ລົງວັນທີ 12-05-2017

 

 

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ