ແຈ້ງການ ປິດການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

05/04/2020

ເຖິງ: - ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງງານໂຮງງານຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ເລື່ອງ: ປິດການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຈາກ: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ