1522 1512 1131 1123 1212 1574 1269 1644 1513 1939 1932 1928 1745 1770 1278 1217 1952 1554 1934 1803 1922 1506 1281 1710 1771 1319 1693 1763 1749 1008 1304 1587 1915 1907 1072 1724 1381 1259 1240 1018 1971 1133 1808 1173 1015 1341 1117 1822 1486 1856 1425 1813 1999 1507 1639 1997 1152 1631 1356 1758 1060 1108 1473 1181 1576 1111 1500 1445 1850 1366 1586 1838 1134 1437 1186 1083 1483 1800 1354 1639 1461 1337 1076 1752 1893 1810 1337 1170 1819 1387 1701 1155 1320 1610 1328 1004 1006 1351 1955 ວິດິໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວ
ວິດິໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ວິດີໂອ:

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 19/6/2021.[19/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 18/6/2021.[18/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17/6/2021.[17/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16/6/2021.[16/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15/6/2021.[15/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14/6/2021.[14/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13/6/2021.[13/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12/6/2021.[12/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11/6/2021.[11/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10/6/2021.[10/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 09/6/2021.[09/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 08/6/2021.[08/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 07/6/2021.[07/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 06/6/2021.[06/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 05/6/2021.[05/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 04/6/2021.[04/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 03/6/2021.[03/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 02/6/2021.[02/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 01/6/2021.[01/06/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 30/5/2021.[30/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 29/5/2021.[29/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 28/5/2021.[28/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 27/5/2021.[27/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 26/5/2021.[26/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 25/5/2021.[25/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 24/5/2021.[24/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 23/5/2021.[23/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 22/5/2021.[22/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 21/5/2021.[21/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 20/5/2021.[20/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 19/5/2021.[19/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 18/5/2021.[18/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17/5/2021.[17/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16/5/2021.[16/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15/5/2021.[15/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14/5/2021.[14/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13/5/2021.[13/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12/5/2021.[12/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຍັງບໍ່ທັນມີການຢັ້ງຢືນກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກການສັກວັກຊີນເທື່ອ.[11/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11/5/2021.[11/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10/5/2021.[10/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຄົນທຳອິດທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ.[09/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 09/5/2021.[09/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ການຖິ້ມຢ່າງຖືກວິທີ.[08/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 08/5/2021.[08/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການໃຫ້ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ວຽກງານອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.[07/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 06/5/2021.[06/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.[05/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 05/5/2021.[05/05/2021]

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ