1668 1853 1072 1779 1592 1699 1665 1558 1888 1789 1558 1206 1413 1802 1603 1495 1363 1547 1679 1961 1741 1982 1418 1458 1229 1555 1753 1745 1829 1179 1788 1430 1836 1213 1914 1887 1814 1601 1773 1352 1237 1186 1367 1655 1606 1619 1959 1485 1915 1570 1690 1759 1880 1811 1450 1991 1155 1291 1291 1782 1775 1230 1909 1948 1551 1604 1362 1778 1428 1674 1806 1319 1615 1056 1958 1589 1351 1787 1690 1307 1020 1793 1028 1544 1402 1812 1253 1940 1527 1587 1072 1061 1825 1957 1365 1952 1812 1597 1061 ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ
ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ

ຂໍ້ມູນການລະບາດຫຼັງພົບການການຕິດເຊື້ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 03/05/2021 [ໃໝ່!]
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/06/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/04/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ