ຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

30/09/2021

ຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ