1055 1243 1867 1365 1248 1230 1302 1684 1865 1832 1933 1007 1446 1906 1280 1401 1611 1821 1557 1619 1281 1999 1861 1841 1581 1431 1370 1862 1892 1229 1665 1385 1963 1762 1471 1790 1928 1612 1026 1973 1555 1089 1114 1841 1419 1038 1980 1412 1195 1809 1795 1785 1326 1537 1432 1918 1035 1890 1011 1240 1775 1514 1227 1202 1306 1387 1066 1996 1311 1592 1594 1147 1731 1547 1774 1697 1881 1119 1186 1364 1569 1343 1331 1611 1506 1771 1700 1820 1114 1776 1351 1373 1619 1557 1943 1637 1768 1401 1323 ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?
ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?

30/12/2021

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?

ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳລັງຖືພາ ໃຫ້ໄປປຶກສາແພດໝໍ ແລະ ຮັບວັກຊີນ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ!
Do you know that pregnant women can get COVID-19 vaccines? If you are pregnant, talk to your doctor and visit the facility nearby to get the vaccines! #safemothersafebaby

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ