ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?

30/12/2021

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?

ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳລັງຖືພາ ໃຫ້ໄປປຶກສາແພດໝໍ ແລະ ຮັບວັກຊີນ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ!
Do you know that pregnant women can get COVID-19 vaccines? If you are pregnant, talk to your doctor and visit the facility nearby to get the vaccines! #safemothersafebaby

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ