1813 1095 1520 1569 1027 1150 1047 1707 1259 1299 1192 1886 1171 1994 1902 1750 1696 1633 1063 1765 1976 1601 1150 1009 1375 1667 1489 1196 1909 1515 1285 1897 1931 1919 1384 1875 1430 1354 1920 1342 1669 1093 1088 1217 1280 1654 1019 1302 1622 1804 1804 1975 1024 1129 1187 1021 1874 1995 1808 1880 1774 1794 1990 1906 1682 1996 1620 1771 1521 1961 1137 1241 1713 1249 1887 1115 1664 1215 1233 1824 1383 1588 1506 1321 1875 1168 1765 1252 1574 1301 1767 1226 1907 1044 1803 1014 1826 1330 1215 ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.
ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.

30/12/2021

ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.

ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.
Breastfeeding mothers should get COVID-19 vaccines to protect mother and baby. You can talk to your doctor and get vaccines at the health facilities nearby.

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ